Spotkanie Rady Projektu

We wtorek 17 grudnia 2013 roku z inicjatywy Pani Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika Joanny Kryszczyszyn odbyło się w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku spotkanie Rady Programowej projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku”. Pani Prezydent, jako Przewodnicząca Rady, otworzyła spotkanie i przedstawiła plan posiedzenia. czytaj więcej >>
W jego trakcie omówiono pierwszy etap realizacji projektu w rybnickich szkołach, którego zadaniem było przeprowadzenie diagnozy potrzeb rad pedagogicznych w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Zaprezentowano Roczne Plany Wsparcia (RPW), powstałe dla 26 szkół uczestniczących w projekcie, które uwzględniły wybrane przez rady pedagogiczne obszary tematyczne szkoleń.
Przy podsumowaniu RPW zauważono, że w dużej części tematy odpowiadają dydaktycznym zadaniom szkół i tylko częściowo poruszają ważne obszary wychowawcze, które stają się istotnym problemem w pracy szkół z młodzieżą.Jednak wybór rad pedagogicznych był samodzielny i dokonany na podstawie analizy dokonanej przez nauczycieli we współpracy z SORE. Dlatego członkowie Rady przyjęli, że Pani Kierownik projektu Grażyna Szynol – Kowacka  na następnych spotkaniach z dyrektorami szkół poprosi o zastanowienie się nad wyborem na rok szkolny 2014/2015 obszarów tematycznych dla oferty doskonalenia mocniej odpowiadających na problemy wychowawcze w pracy pedagogicznej nauczycieli i szkół.Również dyrektor RODN WOM dr Roman Miruk – Mirski w Rybniku zauważył, że warto, żeby rady pedagogiczne zainteresowanych szkół, przy wyborze oferty na rok 2014/15 konsultowały się z pracownikami WOM –u, tak, żeby wybrane zagadnienia szkoleniowe odpowiadały celom obszaru doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Następnie Pan Dyrektor WOM omówił harmonogram szkoleń i wybór ekspertów do szkoleń, złożonych z pracowników WOM Rybnik oraz ekspertów zewnętrznych rekomendowanych przez zainteresowane placówki oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rybniku.

Na tym zakończono posiedzenie Rady, a następne zaplanowano na miesiąc luty 2014 roku.

Opracował: Gabriel Cyrulik