Informacja o realizacji projektu w I okresie 2014 roku

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań rozpoczęto proces wsparcia we wszystkich placówkach edukacyjnych uczestniczących w realizacji projektu. Działania są prowadzone przez wykonawcę RODN „WOM” w Rybnik we współpracy z SORE i szkołami. W okresie 1.12.2013 – 28.02.2014 zrealizowano 50 szkoleń i konsultacji w małych grupach dla nauczycieli w wymiarze łącznym 172,5 h. Uczestniczyło w nich 847 nauczycieli ze wszystkich 26 placówek edukacyjnych zgłoszonych do projektu, w tym 696 kobiet i 151 mężczyzn (dane na podstawie list obecności).  Uczestnicy otrzymali w trakcie zajęć komplety materiałów szkoleniowych przygotowane przez wykonawcę na każde spotkanie w ramach oferty wspomagania. Realizator projektu również systematycznie wyposaża uczestników w materiały szkoleniowe i promocyjne wykonane w ramach zadania (wykonawca wyłoniony w przetargu). Działania są prowadzone zgodnie z harmonogramem szkoleń ustalanym przez SORE, szkołę i wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem. Tematy zajęć są zgodne z priorytetami edukacyjnymi w ramach oferty wsparcia zapisanymi w RPW dla każdej placówki edukacyjnej. czytaj więcej >>

Odbyło się 8 spotkań tematycznych lokalnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. – Sieć dla pedagogów szkolnych pn. „Sieć wymiany informacji pedagogicznej” w okresie 1.12.2013 r. – 28.02.2014 r. spotkała się 3 razy zgodnie z przyjętym planem pracy. Dwukrotnie w spotkaniu wzięli udział eksperci zaproszeni przez koordynatora sieci p. Annę Naruszewicz – Studnik.

- Sieć dla dyrektorów szkół pn. „Budowa spójności edukacyjnej” spotkała się dwa razy. W trakcie pierwszego spotkania przyjęto plan pracy ,natomiast drugie spotkanie odbyło się z ekspertem zewnętrznym i dotyczyło funkcjonowania funduszu socjalnego w placówkach edukacyjnych.

- Sieć dla nauczycieli pn. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” spotkała się raz w 12.2013 roku, gdzie uzgodniono plan pracy i wytyczono zadania związane z problemami edukacyjnymi dotyczącymi motywacji ucznia zdolnego. W okresie stycznia i lutego br. Koordynator sieci Pani Marzena Bugiel przeprowadziła dwa razy konsultacje tematyczne dla grupy zainteresowanych nauczycieli.

- Sieć dla nauczycieli pn. „Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów kształconych w systemie klas sportowych” spotkała się raz w grudniu 2013 roku, gdzie na spotkaniu uzgodniono plan pracy i harmonogram działań na 2014 rok. Przeprowadzono szkolenie odnośnie korzystania z zasobów internetowych portalu doskonaleniewsieci.pl. 27 marca zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli poprowadzi Antoni Piechniczek, trener polskiej reprezentacji na Mundialach 1982 i 1986. Spotkanie będzie połączone z pokazowym treningiem sportowym z udziałem młodzieży, nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów.

W spotkaniach lokalnych sieci tematycznych wzięło udział 179 nauczycieli (wg list obecności). Natomiast z konsultacji tematycznych skorzystało 18 uczestników. Uczestnicy otrzymali komplety materiałów szkoleniowych przygotowanych na każde spotkanie tematyczne, jak również materiały promocyjne dla każdego uczestnika.

W ramach monitoringu realizacji projektu, szczególnie zadania 2 – oferty wspomagania dla szkół; jest bieżąco prowadzony przegląd ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników każdego spotkania w ramach oferty doskonalenia nauczycieli. Badany jest wskaźnik udziału uczestników, wzrostu kompetencji nauczycieli i wiedzy o celach programu. Wskaźnik udziału uczestników przekroczył o 30% wartość 100% udziału w stosunku do zakładanej początkowo liczby 650 uczestników. W wypadku wzrostu kompetencji na podstawie ankiet cząstkowych około 85% uczestników deklaruje wzrost kompetencji zawodowych w wyniku udziału w zajęciach tematycznych w ramach formy wspomagania.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w zajęciach i zapraszam do dalszego udziału w tym roku szkolnym.

Gabriel Cyrulik