Cel projektu

Cel główny:

  • Poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i nauczycielek w Mieście Rybniku poprzez  realizację sieci współpracy i samokształcenia oraz rocznych planów wspomagania w 22 szkołach i 4 przedszkolach w okresie 24 miesięcy realizacji projektu skierowanych do 130 nauczycieli i 520 nauczycielek;

Cele szczegółowe:

  • Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu rozwoju szkół/przedszkoli w Rybniku;
  • Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli uczestniczących w projekcie w zakresie procesu diagnozowania potrzeb doskonalenia, budowania i realizacji jego oferty oraz wyciągania wniosków;