Regulamin projektu

Regulamin w formacie PDF

REGULAMIN PROJEKTU

Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku zwanym dalej Projektem, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.5.
 2. Realizatorem Projektu jest Miasto Rybnik/ Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, zwany dalej ZS nr 3 w Rybniku.
 3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie ZS nr 3 w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej 15 a; pok. 30.
 4. Warsztaty, spotkania grupowe oraz konsultacje indywidualne realizowane w ramach Projektu odbywać się będą w szkołach deklarujących udział w projekcie oraz w siedzibie projektu.
 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Okres realizacji projektu: 1.09.2013 – 30.08.2015r.
 7. W ramach Projektu wsparciem zostaną objęci nauczyciele i nauczycielki ze szkół i przedszkoli dobrowolnie uczestniczących w projekcie, po przejściu procedury otwartego naboru z uwzględnieniem kryteriów dopuszczenia w programie 3.5:
 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1; Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3; Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5;  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7; Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8;  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11; Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 13
 2. Szkoła Podstawowa nr 13;  Szkoła Podstawowa nr 20; Szkoła Podstawowa     nr 34;Szkoła Podstawowa nr 35;
 3. Gimnazjum nr 1; Gimnazjum nr 3; Gimnazjum nr 4; Gimnazjum nr 7; Gimnazjum nr 13;
 4. Zespół Szkół nr 1 w Rybniku; w tym I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich i Gimnazjum nr 17; Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, w tym V Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 6; IV Liceum Ogólnokształcące; Zespół Szkół Technicznych; Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych; Zespół Szkół Technicznych; Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

 § 2

Zakres wsparcia

 1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje przeprowadzenie:

1)      diagnozy potrzeb i aspektów pracy wymagających wsparcia w szkołach/przedszkolach przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE)

2)      opracowanie Rocznych Planów Wspomagania dla każdej placówki uczestniczącej w projekcie

3)      przeprowadzenie dla 26 szkół/przedszkoli: warsztatów: w tym spotkań w grupach oraz konsultacji w małych zespołach lub indywidualnych.

4)      przeprowadzenie dla nauczycieli i dyrektorów z 26 szkół/przedszkoli co najmniej 8 spotkań dla jednej grupy w ramach 4 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

 1. Za godzinę zajęć rozumie się tzw. godzinę dydaktyczną trwającą 45 minut.
 2. W ramach realizowanych działań ZS nr 3 w Rybniku zapewni materiały biurowe dla szkół/przedszkoli oraz catering podczas zajęć.
 3. W ramach realizowanych działań szkolenia będą prowadzone przez ekspertów zewnętrznych zatrudnionych w firmie szkoleniowej wyłonionej w przetargu publicznym organizowanym przez ZS nr 3 w Rybniku.
 4. W ramach realizowanych działań materiały szkoleniowe będą zapewnione w ramach usługi  firmy zewnętrznej wyłonionej w przetargu publicznym organizowanym przez ZS nr 3 w Rybniku.

§ 3

Uczestnicy

 1. Wsparcie (w tym zajęcia) skierowane jest do 650 nauczycieli i nauczycielek (w tym dyrektorów) ze szkół i przedszkoli wymienionych w §1, które złożyły deklaracje uczestnictwa w projekcie na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.
 2. Do uczestnictwa w projekcie są zakwalifikowani nauczyciele i nauczycielki, którzy spełniają następujące kryteria:

1/ są zatrudnieni na stanowisku nauczyciela w szkołach/przedszkolach w okresie realizacji projektu;

2/Wypełnią pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie, a tym samym chcą ukształtować nowe umiejętności, pogłębić wiedzę w wybranych obszarach tematycznych, zintensyfikować współpracę wewnątrzszkolną oraz międzyszkolną.

3/Uczestnictwem w projekcie są objęci wszyscy nauczyciele pracujący w szkołach realizujących projekt;

 1. Rekrutacja uczestników projektu ma charakter zamknięty i odnosi się do szkół/przedszkoli wymienionych w §1.

 § 4

Zasady kwalifikacji uczestników

 1. Kwalifikacja uczestników dokonywana jest na podstawie wypełnienia deklaracji uczestnictwa i innych niezbędnych dokumentów dopuszczenia (zakres PEFS, oświadczenia imienne) i zatwierdzana przez dyrektora szkoły i kierownika projektu;
 2. Kwalifikacja uczestników dokonana jest na podstawie:

1)      kompletność oraz poprawność wypełnienia złożonej Deklaracji przystąpienia do projektu,

2)      spełnienie kryteriów rekrutacji.

 1. W przypadku gdy liczba chętnych spełniających kryteria, a deklarujących udział w wybranym działaniu projektu jest wyższa od założonej liczby uczestników w danym działaniu, o bezpośrednim udziale nauczyciela/nauczycielki decyduje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z zainteresowanymi nauczycielami oraz kierownikiem projektu;
 2. Osoby zakwalifikowane do projektu wypełnią i podpiszą Zakres danych przekazywanych do systemu PEFS przez uczestniczkę/uczestnika projektu oraz Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na udział w badaniach ewaluacyjnych. Wprowadzone tam dane wykorzystane zostaną jedynie na potrzeby programu, zgodnie z kompetencjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz objęte są procedurą ochrony danych osobowych.

 § 5

Organizacja zajęć

 1. Zajęcia warsztatowe oraz konsultacje indywidualne będą realizowane w salach oznaczonych logotypami projektowymi w szkołach biorących udział w projekcie.
 2. Zajęcia warsztatowe, konsultacje grupowe i konsultacje indywidualne oraz spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbywać się będą w roku szkolnym 2013/14 i 2014/2015 w terminach ustalonych przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji oraz Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia z dyrektorami szkół/przedszkoli.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w min. 80% zajęć warsztatowych, spotkań grupowych oraz spotkań w ramach sieci (jeśli dotyczy).
 4. W przypadku zdarzenia losowego lub choroby jeśli nauczyciel/ka przekroczy limit nieobecności ma obowiązek w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły określić tryb uzupełnienia wiedzy lub umiejętności i następnie powiadomić Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji lub Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia o trybie uzupełnienia braków; włącznie z możliwością wyboru indywidualnych konsultacji u SORE lub koordynatora sieci.

 § 6

Obowiązki uczestników

 1. Do obowiązków uczestników Projektu należy:

1)      przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

2)      punktualne przychodzenie na zajęcia,

3)      podanie osobiście Realizatorowi Projektu danych osobowych dla potrzeb sprawozdawczości, monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu,

4)      potwierdzenie swojej obecności na zajęciach przez złożenie podpisu na liście obecności,

5)      rzetelne przygotowywanie się do zajęć,

6)      wypełnianie testów, ankiet, ćwiczeń i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności przeprowadzanych przez osoby prowadzące zajęcia, Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia oraz zespół Projektu.

 § 7

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
  i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na Karcie rezygnacji dostępnej
  w Biurze Projektu oraz na stronie Projektu.
 2. O Rezygnacji z udziału w projekcie wcześniej musi zostać poinformowany dyrektor placówki, w której jest zatrudniony uczestnik.
 3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust.1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub zdarzeń losowych, które z zasady nie mogły być znane uczestnikowi
  w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika, osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.
 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników, jego miejsce zajmie pierwsza osoba wytypowana przez dyrektora placówki w uzgodnieniu z zainteresowanym nauczycielem.

 § 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest wprowadzony przez kierownika projektu w uzgodnieniu z dyrektorami szkół/przedszkoli uczestniczącymi w projekcie.
 2. Regulamin jest zatwierdzony przez beneficjenta projektu – Miasto Rybnik reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Rybnik ds. edukacji i przedstawiony Radzie Programowej powołanej przez Beneficjenta.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora Projektu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia realizacji projektu.