Planowane zadania

1.      Powiatowy Program Wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli.

 • W ramach PPW został dokonany wybór  szkół i przedszkoli do projektu poprzedzony kampanią promocyjną i informacyjną. W wyniku przedstawionych RPW zostanie opracowana koncepcja Powiatowego Programu Wspomagania szkół i przedszkoli dla miasta Rybnika w zakresie korzystania z doświadczenia w obszarze pracy z n/n; określenie sposobu realizacji zadania.
 •  Następnie zostanie opracowany raport końcowy z realizacji RPW, wydruk w postaci publikacji przekazanej do placówek biorących udział w projekcie i kolportowanej podczas konferencji podsumowującej dla wszystkich rybnickich placówek edukacyjnych.

 

2.      Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach

Szkoły uczestniczące w projekcie realizują w latach szkolnych 2013/14 i 2014/15 wybrane przez Radę Pedagogiczną ofertę doskonalenia nauczycieli z listy tematów wskazanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Oferta jest realizowana przez ekspertów zatrudnionych przez firmę szkoleniową wyłonioną przez beneficjenta w drodze przetargu. W ramach oferty doskonalenia przewidziane są następujące działania dla nauczycieli:

 • Warsztaty tematyczne
 • Konferencje Rady Pedagogicznej
 • Warsztaty w małych grupie tematycznej lub problemowej
 • Konsultacje indywidualne

 

2a. Rada Pedagogiczna wybiera jedną ofertę na każdy rok szkolny. Wybór oferty jest dokonywany przy zaangażowaniu Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, który przedstawia szkole Roczny Plan Wspomagania (RPW), zawierający harmonogram przyjętych działań dla nauczycieli i określone przez radę pedagogiczną cele oraz przewidywane efekty oferty doskonalenia.

Funkcję SORE wykonują:

- Małgorzata Jaszczuk

- Artur Stroka

- Karol Kupczak

 

3.      Lokalne sieci współpracy i samokształcenia

Nauczyciele uczestniczą w 4 sieciach współpracy i samokształcenia; których celem jest wymiana doświadczeń oraz podnoszenie kwalifikacji uczestników służących rozwojowi placówki edukacyjnej.

W ramach naszego projektu będą funkcjonować następujące lokalne sieci tematyczne:

 • Budowa spójności edukacyjnej (Sieć dla dyrektorów szkół wypracowana w ramach projektu systemowego  ORE)) – koordynator: Marian Groborz
 • Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? (Sieć wypracowana w ramach projektu systemowego ORE) – koordynator: Marzena Bugiel
 • Wymiana informacji pedagogicznej – koordynator: Anna Naruszewicz – Studnik
 • Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów – sportowców kształconych w systemie szkoły dziennej/ klas sportowych – koordynator: Łukasz Kwiotek

 

 

 4.      Zakładane efekty realizacji projektu

 • Objęcie 30% szkół pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako elementu wsparcia szkół.
 • Realizacja projektu na reprezentatywnej grupie nauczycieli i zakwalifikowanych placówek przyczyni się do udoskonalenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, gdyż poprzez pilotaż pozwoli na ewaluację oraz weryfikację wybranych rozwiązań edukacyjnych w obszarze  projektu.
 • Lider projektu – Zespół Szkół nr 3 poprzez realizację projektu w sposób praktyczny przetestuje narzędzie odnoszące się do rozwiązań modelowych proponowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dzięki realizacji projektu w okresie 2013-2015 31% placówek edukacyjnych w Rybniku zyska doświadczenie w zakresie współpracy, jak również ponad 30% nauczycieli zdobędzie nowe kompetencje edukacyjne wynikające z celów priorytetu 3.5

            Efekty oddziaływania projektu:

 • poprawa jakości pracy nauczycieli w Rybniku;
 • przyrost liczby konsultacji międzyprzedmiotowych,
 • wzrost liczby rozwiązywanych problemów edukacyjnych w środowisku lokalnym,
 • poprawa wyników edukacyjnych uczniów.